ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒ (THEISM)

(S. Dhammika ရဲ႕ A Guide To Buddhism A to Z စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။)

ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒ (ဣႆရနိမၼာနဝါဒ) ဆုိတာ မဟာက႐ုဏာရွင္၊ အနႏၲတန္ခုိးရွင္၊ အရာအားလုံးကို သိျမင္သူ ျဖစ္တဲ့ ထာဝရဘုရားသခင္ဟာ ကမ႓ာေလာကႀကီး တစ္ခုလုံးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ လြမ္းမုိးထားတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝါဒဟာ ႐ုပ္ဝါဒ (ေလာကာယတဝါဒ)၊ ကံၾကမၼာပဓာနဝါဒ (ပုေဗၺကတေဟတု)၊ အေၾကာင္းမဲ့ဝါဒ (အေဟတုက) တုိ႔နဲ႔အတူ မိစၧာအယူဝါဒ (၄) မ်ိဳးထဲမွာ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္ (အံ၊၁၊၁၇၄)။ 

ဗုဒၶဘာသာအေနနဲ႔ ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒကုိ အဓိက ကန္႔ကြက္ရျခင္း အေၾကာင္းထဲမွာ ထာဝရဘုရားရွင္ရဲ႕ အရည္အခ်င္း ဂုဏ္ပုဒ္ေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ “သူသာ (အခ်ိဳ႕ နတ္ဘုရားေတြက မိန္းမျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕က ေယာက္်ားမိန္းမ ဆုိတဲ့ လိင္ မရွိဘူး) ကမ႓ာေလာကႀကီးကုိ အမွန္တကယ္ ဖန္ဆင္းခဲ့သူ၊ အရာရာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူဆုိရင္ ကမ႓ာမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡ မွန္သမွ်ရဲ႕ လက္သည္တရားခံဟာ သူပဲ ျဖစ္ရမယ္။ သူသာ ကမ႓ာႀကီးကုိ ပုိင္စုိးသူ၊ အျမင့္ဆုံးပုဂၢိဳလ္၊ ေလာကသားတုိ႔ရဲ႕ အရွင္သခင္ ျဖစ္႐ုိးမွန္ရင္ လွည့္ျဖားမႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ ေထာင္လႊားမႈ၊ တရားနည္းလမ္းမက်မႈေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေနရသလဲ။ သူသာ ေလာကႀကီးကုိ ဖန္ဆင္းသူ၊ အျမင့္ဆုံးပုဂၢိဳလ္၊ ေလာကသားတုိ႔ရဲ႕ အရွင္သခင္ ျဖစ္႐ုိးမွန္ရင္ ကမ႓ာမွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္ မွန္သမွ်ကုိ သူကုိယ္တုိင္ ဖန္တီးခဲ့သူျဖစ္လုိ႔ သူဟာ တရားနည္းလမ္း မက်သူ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူ ျဖစ္ရမယ္” (ဇာ၊႒၊၇၊၅၆)။

ထာဝရဘုရားရွင္ဟာ အမွန္တကယ္ အရာရာကို သိျမင္သူ (သဗၺညဳတ) (Omniscient) ဆုိရင္ လူသားေတြဟာ ကုိယ္ပုိင္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိဘူးလုိ႔ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမွားအမွန္ကုိ ဆုံးျဖတ္သူ၊ ေကာင္းသူကုိ ကယ္ၿပီး မေကာင္းသူကုိ ပယ္သူ အေနနဲ႔ ထာဝရဘုရားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက အပုိျဖစ္သြားတယ္။ သူသာ အနႏၲတန္ခုိးရွင္ ျဖစ္႐ုိးမွန္ရင္ ငလွ်င္လႈပ္တာ၊ ေရႀကီးတာ၊ စူနာမီ ျဖစ္ေပၚတာ စတဲ့ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြကုိ ရပ္တန္႔သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူဟာ မဟာက႐ုဏာရွင္ဆုိတာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။

ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အျမင္အရ လူသားေတြရဲ႕ ဘာသာတရားကုိးကြယ္မႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ရင္ (၁) နတ္ဘုရား အမ်ားအျပား ကုိးကြယ္ေသာဝါဒ (Polytheism)၊ (၂) နတ္ဘုရား တစ္ဆူတည္း ကုိးကြယ္ေသာဝါဒ (Monothiesm) နဲ႔ (၃) နတ္ဘုရားမဲ့ဝါဒ (non-theism) ဆုိၿပီး အဆင့္သုံးဆင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနရာတုိင္းမွာ တစ္ခ်ိန္တည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအတြင္းက လူတုိင္းရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လုိ႔ေတာ့ မဆုိႏုိင္ပါဘူး။

ေရွးဦးလူသားေတြဟာ သဘာဝျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သဘာဝစြမ္းအင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နတ္ေဒဝတာမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ၾကတယ္။ ေနာင္အခါ သဘာဝတရား အားလုံးကုိပဲ တစ္ဆူတည္းေသာ နတ္ဘုရားအျဖစ္ ယူဆကုိးကြယ္လာခဲ့ၾကတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ အျမင့္ဆုံးနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳ အၾကြယ္ဝဆုံး အဆင့္ေရာက္လာေတာ့ အရာအားလုံးဟာ သဘာဝ ျဖစ္စဥ္အရသာ ျဖစ္ေပၚေနတာ ျဖစ္တယ္၊ နတ္ဘုရား တစ္ပါးပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္လာၾကတယ္။

ဒီအဆင့္သုံးဆင့္ဟာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ (၁) မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား စုဖြဲ႔ေနထုိင္တဲ့ေခတ္၊ (၂) သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခတ္၊ (၃) ဒီမုိကေရစီနဲ႔ သိပၸံအေတြးအေခၚမ်ား အားေကာင္းလာတဲ့ ေခတ္ဆုိတဲ့ ေခတ္သုံးေခတ္နဲ႔ တုိက္ဆုိင္ေနတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ 
  • ဖန္ဆင္းရွင္ သံသယဝါဒ (AGNOSTICISM) ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။
  • Ref: Buddhism: A Non-theistic Religion, H. von Glasenapp, 1970.

မူရင္း

THEISM

Theism (issarakāraṇavāda) is the belief in an all-loving, all-powerful and all-knowing God who created and controls the universe. It is one of the four false views (A.I,173), together with materialism (lokāyatavāda), kammic determinism (sabbaṃ pubbekatahetu) and randomism (ahetuvāda).
Buddhism's main objection to theism is that God's supposed attributes contradict each other. If he (some gods are feminine, others have no gender) really created and controls everything then he must be responsible for all the suffering in the world.

`If he really is the Controller, the Highest, Lord of All Beings, why is there so much deceit, lies, pride and unrighteousness? If he really is the Controller, the Highest, Lord of All Beings, then he must be unrighteous and cruel, because it was he who made everything’ (Ja.VI,208).

If God is really omniscient this means that humans have no freedom and thus God's function as arbiter of right and wrong, rewarder of good and punisher of evil, becomes redundant. If God is really all-powerful and can stop massive disasters like earthquakes, floods and tsunamis but does not, he can not be all-loving.

From the Buddhist perspective, human spiritual consciousness could be said to move through three stages: polytheism, monotheism and non-theism, although, of course, not everywhere at the same time or amongst everyone in a particular society.

Primitive peoples attributed different natural occurrences and forces to different deities. Later, all these were attributed to a single deity. In its highest and most sophisticated stage, the human mind understands that things happen as a part of the order of nature and not because of a deity.

It is interesting to note that these three stages roughly correspond to the periods when people lived in tribes, when they were governed by autocratic monarchs and finally when democratic and scientific thinking became dominant. See Agnosticism.
  • Ref: Buddhism: A Non-theistic Religion, H. von Glasenapp, 1970. 
  • မူရင္းဝက္ဆုိက္ဘ္လိပ္စာ ၾကည့္လုိပါက = Click here 

0 comments:

Post a Comment

မိမိတို့၏ ထင်မြင်ချက်၊ အယူအဆတို့ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားနိုင်ပါသည်။